Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1921:475 · Visa register
Kungl. Maj:ts stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1921-07-07
Stadgar för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. § 1. Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund har till uppgift att främja humanistisk vetenskap, däri inbegripet religions-, rätts- och samhällsvetenskap. § 2. Samfundet består av fem avdelningar, nämligen 1. för religionsvetenskap, 2. för rätts- och samhällsvetenskaper, 3. för filosofisk-historiska vetenskaper, 4. för språkvetenskaper, 5. för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk vetenskaplig forskning. Första och femte avdelningarna hava envar högst 15 inländska och 10 utländska medlemmar, de tre övriga avdelningarna hava vardera högst 25 inländska och 15 utländska medlemmar, dock att i de sålunda stadgade maximiantalen icke inräknas de medlemmar som fyllt 65 år, ej heller, beträffande inländska medlemmar, de som äro bosatta utanför Skåne. Vid inval bör hänsyn tagas därtill, att samfundet är avsett att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i Södra Sverige. § 3. Medlem i någon av avdelningarna 1-4 må i motiverad skrivelse, som inlämnas till samfundets sekreterare, väcka förslag om inval inom sin avdelning. Avdelningens inländska medlemmar skola därpå sammanträda och besluta, om förslaget skall framläggas för samfundet. Om avdelningen beslutar att så skall ske, översändes förslaget jämte avdelningens motivering till samfundet, som på närmast följande ordinarie sammanträde upptager förslaget till slutlig behandling. Avgörandet sker med sluten omröstning. För förslagets antagande fordras minst fyra femtedelar av de avgivna rösterna. Förslag om inval i avdelning 5 må väckas av medlem i samfundet. Styrelsen prövar, huruvida sådant förslag skall framläggas för samfundet. I övrigt förhålles på sätt i första stycket sägs. Om förslag till inval ej antages, må intet av vad i ärendet förekommit bevaras i samfundets handlingar. § 4. Samfundet skall äga en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och tre andra medlemmar. Av styrelsens medlemmar skola minst en tillhöra den religionsvetenskapliga avdelningen, minst en den rätts- och samhällsvetenskapliga avdelningen och minst två den filosofisk-historiska och den språkvetenskapliga avdelningen tillsamman. Styrels medlemmar utses genom sluten omröstning av samfundet bland dess i Lund bosatta medlemmar å ordinarie sammankomst i april månad för en tid av två år, räknat från den 1 därpå följande juli. Avgår styrelseledamot före valperiodens slut, utses, så snart ske kan, ny ledamot för den återstående tiden. Den, som är i tur att avgå efter att två år i följd hava varit medlem av styrelsen, kan ej omväljas för närmast följande tvåårsperiod, utom för det fall att han är sekreterare eller därtill utses. Vid val av ordförande eller sekreterare jämte annan styrelsemedlem utses först ordföranden eller sekreteraren. Vid lika röstetal avgöre lotten. Styrelsens ordförande är tillika ordförande i samfundet. Styrelsen har att inom sig utse vice ordförande, vilken tillika är vice ordförande i samfundet. Vid sammankomsten i april utses jämväl två revisorer för en tid av ett år, räknat från den 1 därpå följande juli, att granska samfundets räkenskaper. § 5. Det åligger styrelsen att anordna samfundets sammankomster, att verkställa dess beslut och att, med undantag för vad i § 6 här nedan stadgas beträffande förvaltningen av samfundets fonder, i övrigt handhava samfundets angelägenheter. Särskilt åligger det styrelsen att i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar förbereda ärenden samt att tillse, att av samfundet beviljade anslag komma det avsedda ändamålet tillgodo. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. För beslutmässighet fordras, att minst tre av styrelsens ledamöter äro närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. § 6. Samfundets fonder förvaltas av universitetet i Lund. Av dessa fonders årliga avkastning lägges, där icke annorlunda bestämts, minst en femtedel till kapitalet. Återstoden står till samfundets förfogande för dess verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de särskilda föreskrifter, som äro eller kunna varda givna. För ett arbetsår må icke anvisas anslag till större belopp, än som under arbetsåret finnes tillgängligt. Med arbetsår förstås tiden från och med den 1 juli ena året till och med den 30 juni påföljande år. Vid varje beslut om anslag bestämmer samfundet, huru redovisning skall ske för anslagets användning. Samfundet anslår vid ordinarie sammankomst i april ett belopp att stå till styrelsens förfogande till de med expedition och löpande ärenden förbundna kostnader under det följande arbetsåret. § 7. Samfundets räkenskaper böra för varje arbetsår vara avslutade och till revisorerna överlämnade senast före utgången av nästpåföljande september månad, varefter revisorerna hava att före den 1 november samma år till styrelsen överlämna revisionsberättelse över verkställd granskning av räkenskaperna. Revisionsberättelsen och i samband därmed stående frågor böra behandlas senast vid samfundets ordinarie sammanträde i november månad samma år. § 8. Samfundet verkar för sin uppgift genom att utgiva eller genom anslag understödja utgivandet av vetenskapliga skrifter, genom att anordna föredrag och diskussioner över vetenskapliga ämnen, planlägga och leda vetenskapliga företag, särskilt inom Skåne och övriga delar av södra Sverige, samt anslå för företaget nödiga medel, så ock genom att eljest befrämja vetenskaplig forskning i humanistiska ämnen. § 9. Över sin verksamhet avgiver samfundet en tryckt årsberättelse med resumé på franska. Övriga av samfundet utgivna skrifter skola bära en gemensam övertitel, utvisande att skriften utgivits genom samfundet, samt förses med vederbörligt ordningsnummer. I övrigt utgör varje sådan skrift ett fristående helt. Till utgivande av samfundet eller med dess understöd må endast ifrågakomma arbete, som äger framstående vetenskapligt värde och till författare har vetenskapsidkare, som tillhört eller tillhör universitetet i Lund eller som är medlem av samfundet. En var medlem av samfundet äger väcka förslag om utgivande av vetenskapligt arbete eller om understöd till sådant arbetes utgivande. Angående dylikt förslag skall yttrande avgivas av styrelsen, som, därest den så finner lämpligt, för sådant ändamål med sig adjungerar en eller flera sakkunniga eller ock av en eller flera sakkunniga inhämtar förberedande utlåtande. Sedan därefter å ordinarie sammankomst sakkunnig medlem eller författaren själv föredragit ett referat över det föreslagna arbetet, beslutar samfundet i ärendet. Utöver vad nu är sagt skall rörande samfundets verksamhet för utgivande av skrifter gälla vad därom må bliva särskilt föreskrivet. § 10. Det åligger styrelsen att tillse, att medel, som av samfundet anslås för främjande av vetenskaplig forskning, komma det avsedda ändamålet tillgodo. Sådant anslag må beviljas endast för viss bestämd vetenskaplig uppgift och ej till högre belopp, än som kan anses motsvara de för uppgiften nödiga kostnaderna. Anslag må beviljas såväl för studier, studieresor och undersökningar, vilkas resultat åtminstone till någon del föreligga och kunna till sitt värde bedömas, som även i förväg för genomförande av vetenskaplig uppgift, då på grund av de föreliggande omständigheterna med säkerhet kan antagas, att anslaget skall medföra avsett gagn för vetenskapen. Rörande anslag till främjande av vetenskaplig forskning beslutar samfundet, sedan yttrande avgivits av styrelsen, som, där den så finner nödigt, för sådant ändamål med sig adjungerar en eller flera sakkunniga eller ock av en eller flera sakkunniga inhämtar förberedande utlåtande. Föranleder adjunktion eller förberedande utlåtande, som nu sagts eller varom i § 9 fjärde stycket förmäles, särskilda kostnader, må styrelsen besluta om deras gäldande inom gränserna för medel, som stå till styrelsens förfogande. § 11. Ordinarie sammankomst hålles i februari, april, september och november månader. Beslut i samfundets angelägenheter fattas av dess inländska medlemmar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Kallelse till sammankomst utfärdas av styrelsen. Ärende, som ej varit angivet i kallelsen, må ej företagas till avgörande, med mindre samtliga närvarande ledamöter sådant medgiva. Om både ordföranden och vice ordföranden äro frånvarande, ledas förhandlingarna av den till levnadsåldern äldste närvarande inländske medlemmen. Vid varje ordinarie sammankomst skall förekomma ett eller flera föredrag, referat eller meddelanden i vetenskapliga ämnen. Till medlem i samfundet, som önskar hålla sådant föredrag, men icke är bosatt i Lund, må styrelsen kunna utanordna ersättning för direkta resekostnader för deltagande i den sammankomst, å vilken hans föredrag hålles. Styrelsen äger rätt att till hållande av föredrag inbjuda vetenskapsman, vilken icke är ledamot av samfundet, och till honom utanordna ersättning. § 12. Över väckt förslag till ändring av dessa stadgar skall styrelsen först avgiva yttrande. Förslaget må upptagas till slutligt avgörande tidigast på första ordinarie sammankomst näst efter den, på vilken det avgivits eller föredragits. För samfundets godkännande av förslaget fordras, att minst två tredjedelar av de närvarande avgivit sina röster för detsamma. Har samfundet godkänt väckt förslag om ändring av stadgarna, skall beslutet ofördröjligen underställas Kungl. Maj:t för prövning och fastställelse.