Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1920:80 · Visa register
Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1920-03-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:164
Upphävd: 1994-07-01
Vi giva Eder härmed tillkänna, att Vi denna dag funnit gott föreskriva, att i de fall, då länsstyrelse förordnat om militärhandräckning för släckning av skogseld, alla de särskilda kostnader, som till följd av handräckningen förorsakats kronan, - såsom gottgörelse för militärkontingentens transporterande till och från brandstället samt förläggning därstädes, av handräckningen föranledda merkostnader för kontingentens förplägnad, traktamentsersättning i förekommande fall åt officerare och underofficerare, vilka själva hava att bekosta förplägnad eller logi, ersättning för kronan tillhöriga effekter, som förlorats eller skadats, samt telefonavgifter och andra expensutgifter m.m. - skola av länsstyrelsen till vederbörande utanordnas enligt av arméförvaltningen respektive marinförvaltningen granskade och godkända räkningar ävensom i sammanhang därmed avföras å det under nionde huvudtiteln uppförda ordinarie förslagsanslaget till släckning av skogseld. Genom vad nu föreskrivits sker ej ändring i den vederbörande påvilande skyldighet att, när företagen undersökning sådant föranleder, anställa åtal mot den eller dem, som förorsakat elden; skolande därest kronan i sammanhang med dylikt åtal eller annorledes tilldömes ersättning för vad enligt den nu lämnade föreskriften blivit å nämnda anslag avfört, sådan ersättning liksom vad på grund av frivilligt åtagande må i nu angivna hänseende inflyta, uppdebiteras å samma anslag såsom särskilda uppbördsmedel.