Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1911:35 · Visa register
Skrivelse (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1911-05-05
Övrigt: Kartan är inte med här
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
Sedan riksdagen uti skrifvelse den 24 maj 1909 anmält, att Riksdagen bifallit en af Oss till Riksdagen aflåten proposition angående åtgärder till skyddande af naturminnesmärken å kronans mark samt afsättande af vissa nationalparker, hvilka till ett antal af tio i den nådiga propositionen närmare angifvits, har statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet jämlikt nådigt bemyndigande i skrifvelse den 18 juni 1909 anmodat intendenten vid naturhistoriska riksmuseum, professorn A. J. E. Lönnberg att i behöfliga fall och, där han funne sådant erforderligt, med biträde af därtill lämplig person uppgöra förslag rörande de närmare gränserna för de sålunda beslutade nationalparkerna samt därefter med sådant förslag till Oss inkomma. Med skrifvelse den 1 november 1909 har Lönnberg sedermera öfverlämnat, bland annat, förslag till begränsning af Hamra nationalpark i Gäfleborgs län, hvilken nationalpark enligt Vårt och Riksdagens beslut skulle omfatta ett med urskog bevuxet område om högst 20 hektar, men som af Lönnberg föreslagits skola omfatta ett skogsmarksområde af omkring 20,95 hektar. Genom nådigt beslut den 21 januari 1910 förordnade Vi på gifven anledning, bland annat, att med fastställande af gränserna för nämnda nationalpark skulle tills vidare anstå. Med underdånig skrifvelse den 8 mars 1911 har Ni nu öfverlämnat en af eleverna vid skogsinstitutet år 1910 upprättad karta jämte arealuppgift och beståndsbeskrifning öfer det af Lönnberg för ifrågavarande nationalpark föreslagna område, hvilket område, enligt hvad berörda arealuppgift och beståndsbeskrifning utvisar, innefattar, förutom något mossmark, 23 hektar 66 ar skogsmark, och har Ni uti berörda skrifvelse, för den händelse hinder skulle möta för tilldelande till nationalparken af hela det för densamma sålunda föreslagna område, framställt alternativa förslag till begränsning af ifrågavarande nationalpark. Till följd af nådig remiss har vetenskapsakademien den 12 april 1911 afgifvit underdånigt utlåtande i ärendet. Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Vi förordnat, att Hamra nationalpark skall utgöras af de delar af det af Lönnberg för densamma föreslagna område, som å förberörda härvid fogade karta utmärkts med röd begränsningslinje och som omfattar, förutom mossmark, 19,94 hektar med urskog bevuxen mark.