Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
SFS-nummer · 2016:978 · Visa register
Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2016-11-10
Ikraft: 2017-01-01
Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Samverkan och informationsutbyte 2 § Patent- och registreringsverket ska informera Europeiska kommissionen och Bolagsverket om vilka kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige. 3 § Patent- och registreringsverket ska samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 37, 38 och 41 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen. 4 § Patent- och registreringsverket ska vid behov samråda med Konkurrensverket. Bemyndiganden 5 § Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om formen för en anmälan om registrering enligt 12 kap. 5 § första stycket lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och om de uppgifter som ska lämnas i samband med en sådan anmälan. Verket får också meddela föreskrifter om att den som omfattas av tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag ska lämna vissa ytterligare uppgifter som behövs för tillsynen.