Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 2 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 2016:919 · Visa register
Förordning (2016:919) om kvarstad på bankmedel inom EU
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2016-10-19
Ikraft: 2017-01-18
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur (kvarstadsförordningen), och 2. lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU. Deposition av kontanta medel hos länsstyrelsen 2 § En deposition av gäldenären av kontanta medel enligt 14 § lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU ska göras hos en länsstyrelse i enlighet med 1 § förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet. 3 § Tillsammans med depositionen ska gäldenären lämna in en kopia av domstolens beslut om kvarstad på bankmedel. Länsstyrelsen ska utfärda ett bevis om att medlen har tagits emot och skicka det till gäldenären. 4 § När länsstyrelsen hanterar en deposition av kontanta medel gäller bestämmelserna i 2, 3 och 5 §§ förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet. Samma dagbok och konto får användas som vid en nedsättning enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Handlingar som ges in till myndigheter i Sverige 5 § Handlingar på andra språk än svenska som ges in till en domstol eller till Kronofogdemyndigheten enligt kvarstadsförordningen behöver bara godtas om de är skrivna på eller översatta till engelska.