Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:482 · Visa fulltext
Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED ESD
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302, direktiv (EU) 2018/1972
Ändring, SFS 2022:1086
Rubrik: Lag (2022:1086) om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 9 kap. 23, 24, 25 §§; nuvarande 9 kap. 26 § betecknas 9 kap. 23 §; ändr. 8 kap. 5 §, den nya 9 kap. 23 §, 9 kap. 29, 33 §§, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 9 kap. 29 §; nya 9 kap. 24, 25, 26, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 24 §, 9 kap. 30 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:183, bet. 2021/22:JuU34, rskr. 2021/22:432