Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:755 · Visa fulltext
Lag (2021:755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394, direktiv (EU) 2018/2001