Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:62 · Visa fulltext
Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Tidsbegränsad: 2025-04-01