Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:198 · Visa fulltext
Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2020-04-15
Förarbeten: Prop. 2019/20:143, bet. 2019/20:CU26, rskr. 2019/20:205
Tidsbegränsad: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:300
Rubrik: Lag (2020:300) om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Omfattning: ändr. 1, 13 §§, rubr. närmast före 2, 4 §§; nya 1 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 14, 16, 20, 27 §§
Ikraft: 2020-05-18
Förarbeten: Prop. 2019/20:163, bet. 2019/20:CU29, rskr. 2019/20:265
Ändring, SFS 2020:1154
Rubrik: Lag (2020:1154) om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2020/21:41, bet. 2020/21:CU5, rskr. 2020/21:98