Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:277 · Visa fulltext
Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2020:910
Rubrik: Lag (2020:910) om ändring i lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 5 §§; ny 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:174, bet. 2020/21:FiU29, rskr. 2020/21:20