Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:550 · Visa fulltext
Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:227, bet. 2017/18:NU15, rskr. 2017/18:279
Ändring, SFS 2021:682
Rubrik: Lag (2021:682) om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383