Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2024 · Visa fulltext
Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2020:1159
Rubrik: Lag (2020:1159) om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §; nya 3 kap. 5 a, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 a, 10 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75