Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1696 · Visa fulltext
Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2022:617
Rubrik: Lag (2022:617) om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317