Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1695 · Visa fulltext
Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:437
Rubrik: Lag (2019:437) om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238