Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:160 · Visa fulltext
Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:67, bet. 2017/18:JuU23, rskr. 2017/18:206
Tidsbegränsad: 2023-01-01
Ändring, SFS 2019:665
Rubrik: Lag (2019:665) om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2018/19:139, bet. 2019/20:JuU3, rskr. 2019/20:14