Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1197 · Visa fulltext
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389