Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1178 · Visa fulltext
Lag (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:178, bet. 2017/18:FöU16, rskr. 2017/18:377
Ändring, SFS 2021:684
Rubrik: Lag (2021:684) om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 10 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383