Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:182 · Visa fulltext
Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:859
Rubrik: Lag (2020:859) om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land- för-land-rapporter på skatteområdet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26