Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1201 · Visa fulltext
Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1232
Rubrik: Lag (2017:1232) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1233
Rubrik: Lag (2017:1233) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2021:412
Rubrik: Lag (2021:412) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 7 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:135, bet. 2020/21:MJU20, rskr. 2020/21:303, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:747
Rubrik: Lag (2021:747) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2, 5, 7, 8, 9, 16 §§, rubr. närmast före 7 §; nya rubr. närmast före 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:MJU23, rskr. 2020/21:411, direktiv (EU) 2018/2001