Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:145 · Visa fulltext
Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Departement: Utrikesdepartementet HI
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2021:329
Rubrik: Lag (2021:329) om ändring i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Omfattning: ändr. 4 §; nya 19 a, 19 b §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2021-06-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:96, bet. 2020/21:UbU22, rskr. 2020/21:285, direktiv 2005/36/EG