Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:406 · Visa fulltext
Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Ändring, SFS 2016:515
Rubrik: Lag (2016:515) om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2017:719
Rubrik: Lag (2017:719) om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-02-10
Förarbeten: Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312
Ändring, SFS 2017:1294
Rubrik: Förordning (2017:1294) om ikraftträdande av lagen (2017:719) om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Omfattning: ikrafttr. av 2017:719
Ändring, SFS 2021:1016
Rubrik: Lag (2021:1016) om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Omfattning: ändr. författningsrubr., 16 §; nya 11 a, 17 §§, rubr. närmast före 11 a, 17 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20