Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:453 · Visa fulltext
Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Ändring, SFS 2013:637
Rubrik: Lag (2013:637) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 9, 13 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2018:452
Rubrik: Lag (2018:452) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 3, 6, 13 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2020:1194
Rubrik: Lag (2020:1194) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:47, bet. 2020/21:SoU4, rskr. 2020/21:114