Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:846 · Visa fulltext
Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:118, bet. 2010/11:FiU37, rskr. 2010/11:303, EUTL120/2009 s5, EUTL315/2007 s1
CELEX-nr: 32009L0033, 32007R1370
Ändring, SFS 2016:1159
Rubrik: Lag (2016:1159) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Omfattning: ändr. 2, 4, 7 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2022:314
Rubrik: Lag (2022:314) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Omfattning: upph. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§; nuvarande 2, 3 §§ betecknas 5, 7 §§; ändr. författningsrubr., den nya 5 §, rubr. närmast före 2 § sätts närmast före den nya 5 §; nya 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2, 8, 11 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:187, bet. 2021/22:TU14, rskr. 2021/22:253, direktiv (EU) 2019/1161