Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:846 · Visa fulltext
Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:118, bet. 2010/11:FiU37, rskr. 2010/11:303, EUTL120/2009 s5, EUTL315/2007 s1
CELEX-nr: 32009L0033, 32007R1370
Ändring, SFS 2016:1159
Rubrik: Lag (2016:1159) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Omfattning: ändr. 2, 4, 7 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2022:314
Rubrik: Lag (2022:314) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Omfattning: upph. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§; nuvarande 2, 3 §§ betecknas 5, 7 §§; ändr. författningsrubr., den nya 5 §, rubr. närmast före 2 § sätts närmast före den nya 5 §; nya 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2, 8, 11 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:187, bet. 2021/22:TU14, rskr. 2021/22:253, direktiv (EU) 2019/1161