Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1070 · Visa fulltext
Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:144, bet. 2010/11:MJU27, rskr. 2011/12:6, EUTL286/2009 s36
CELEX-nr: 32009R1007
Ändring, SFS 2014:711
Rubrik: Lag (2014:711) om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter
Omfattning: ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262