Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:879 · Visa fulltext
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Departement: Finansdepartementet BB
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Ändring, SFS 2017:760
Rubrik: Lag (2017:760) om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335