Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:598 · Visa fulltext
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2011:1065
Rubrik: Lag (2011:1065) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1 §, rubr. till 3 kap.; nya 3 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e §§
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:152, bet. 2011/12:MJU28, rskr. 2011/12:7
Ändring, SFS 2015:838
Rubrik: Lag (2015:838) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§; nytt 3 a kap.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64
Ändring, SFS 2017:1094
Rubrik: Lag (2017:1094) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 d, 1 e, 3 §§; nya 1 kap. 2 a §, 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:217, bet. 2017/18:MJU6, rskr. 2017/18:31, direktiv 2009/28/EG
Ändring, SFS 2017:1216
Rubrik: Lag (2017:1216) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Omfattning: ändr. 3 a kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2020:1044
Rubrik: Lag (2020:1044) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 a kap. 1, 2 §§; ny 3 a kap. 2 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63