Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1048 · Visa fulltext
Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:13, bet. 2008/09:MJU6, rskr. 2008/09:45