Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:67 · Visa fulltext
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2006-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149, EGTL180/2000 s22, EGTL2/2001 s42, EGTL269/2002 s15
CELEX-nr: 32000L0043, 32000L0078R/01/, 320002L0073
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:224
Rubrik: Lag (2008:224) om ändring i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Omfattning: ändr. 16, 20, 22 §§
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.