Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:544 · Visa fulltext
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2010:455
Rubrik: Lag (2010:455) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2017:57
Rubrik: Lag (2017:57) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:750
Rubrik: Lag (2017:750) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:925
Rubrik: Lag (2019:925) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 2, 5 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1 §, rubr. 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1275
Rubrik: Lag (2020:1275) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135