Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:647 · Visa fulltext
Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287
Ändring, SFS 2017:1065
Rubrik: Lag (2017:1065) om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
Omfattning: upph. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12, 15, 18 §§; nuvarande 7, 12, 19 §§ betecknas 12 a, 13, 26 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nya 12 a, 13, 19, 26 §§, rubr. närmast före 2, 13, 14 §§; nya 3 a, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 7, 12, 13 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 21, 26 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Ändring, SFS 2017:1066
Rubrik: Lag (2017:1066) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter
Omfattning: ändr 15 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Ändring, SFS 2020:686
Rubrik: Lag (2020:686) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308