Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1047 · Visa fulltext
Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93, EGTL110/2001 s28, EGTL125/2001 s15
CELEX-nr: 32001L0017, 32001L0024
Ändring, SFS 2007:567
Rubrik: Lag (2007:567) om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2015:1031
Rubrik: Lag (2015:1031) om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU