Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:445 · Visa fulltext
Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269
Ändring, SFS 2014:625
Rubrik: Lag (2014:625) om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av brott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262