Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1383 · Visa fulltext
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Departement: Finansdepartementet BB
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91
Ändring, SFS 2002:104
Rubrik: Lag (2002:104) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160
Ändring, SFS 2013:866
Rubrik: Lag (2013:866) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Omfattning: nuvarande 2, 3, 4 §§ betecknas 3, 7, 8 §§; ändr. 1, 5 §§, de nya 3, 7, 8 §§; nya 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39