Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1393 · Visa fulltext
Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet
Departement: Finansdepartementet SPN
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 2008:532
Rubrik: Lag (2008:532) om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2009:563
Rubrik: Lag (2009:563) om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248