Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1512 · Visa fulltext
Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr 1992/93:96
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:1725
Rubrik: Lag (1995:1725) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1999:1378
Rubrik: Lag (1999:1378) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: nuvarande 5 § betecknas 8 §; nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 24, bet. 1999/2000:NU1, rskr. 1999/2000:111
Ändring, SFS 2007:352
Rubrik: Lag (2007:352) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2007-07-20
Förarbeten: Prop. 2006/07:67, bet. 2006/07:FöU8, rskr. 2006/07:169, EUTL390/2004 s24
CELEX-nr: 32004L0108
Ändring, SFS 2016:362
Rubrik: Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 5, 6, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, den nya 10 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före nuvarande 5, 8 §§ sätts närmast före de nya 9, 12 §§; nya 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:116, bet. 2015/16:FöU9, rskr. 2015/16:199, direktiv 2014/30/EU
Ändring, SFS 2021:756
Rubrik: Lag (2021:756) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394
Ändring, SFS 2022:1110
Rubrik: Lag (2022:1110) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 1 a, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441