Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:382 · Visa fulltext
Lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
Departement: Civildepartementet KO
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:152, KU 1983/84:32, rskr 1983/84:368
Tidsbegränsad: 1992-01-01
Ändring, SFS 1986:97
Rubrik: Lag (1986:97) om ändring i lagen (1984:382) om försöksverk- samhet med en friare kom- munal nämndorganisation
Omfattning: nya 2 a, 9 §§
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:70, KU 1985/86:15, rskr 1985/86:116
Ändring, SFS 1988:136
Rubrik: Lag (1988:136) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorga- nisation, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 6, 8 §§; omtryck
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:91, KU 1987/88:23, rskr 1987/88:154
Ändring, SFS 1990:1169
Rubrik: Lag (1990:1169) om ändring i lagen (1984:382) om försöksverk- samhet med en friare kommu- nal nämndorganisation
Omfattning: ändr. 2 §; nya 10-15 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:44, 1990/91:KU17, rskr 1990/91:52