Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:768 · Visa fulltext
Lag (2016:768) om marin utrustning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2016-09-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:158, bet. 2015/16:TU17, rskr. 2015/16:296, direktiv 2014/90/EU
Ändring, SFS 2021:680
Rubrik: Lag (2021:680) om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning
Omfattning: ändr. 11, 17, 18, 20, 21, 22 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:1136
Rubrik: Lag (2022:1136) om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning
Omfattning: ändr. 17 a, 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441