Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1231 · Visa fulltext
Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:26, bet. 2016/17:SkU12, rskr. 2016/17:88, direktiv 2014/67/EU
Ändring, SFS 2020:599
Rubrik: Lag (2020:599) om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329