Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:898 · Visa fulltext
Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.
Ändring, SFS 2018:232
Rubrik: Lag (2018:232) om ändring i lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
Omfattning: upph. 3, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 §; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234