Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:725 · Visa fulltext
Lag (2011:725) om behörighet för lokförare
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274, EUTL315/2007 s51
CELEX-nr: 32007L0059
Ändring, SFS 2018:371
Rubrik: Lag (2018:371) om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 4 kap. 1, 3, 8, 9, 13, 16, 22 25 §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245