Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1537 · Visa fulltext
Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet.. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2013:1066
Rubrik: Lag (2013:1066) om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90