Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1933 · Visa fulltext
Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:648
Rubrik: Lag (2014:648) om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262