Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1079 · Visa fulltext
Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1022
Rubrik: Lag (2010:1022) om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
Omfattning: ändr. 3, 4, 13, 14 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376
Ändring, SFS 2013:879
Rubrik: Lag (2013:879) om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
Omfattning: ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:157, bet. 2013/14:NU5, rskr. 2013/14:24, EUTL376/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2019:939
Rubrik: Lag (2019:939) om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48