Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2003:04) om en fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna, Dir. 2003:140
Departement: Näringsdepartementet
Beslut: 2003-10-30
Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2003. Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Regeringen beslutar om förlängd tid för att delredovisa uppdraget. Uppdraget skall delredovisas senast den 1 december 2003. Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 februari 2003 har chefen för Näringsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att bl.a. - följa det pågående arbetet inom EU med att utforma gemensamma regler för den inre marknaden för el och naturgas och lämna förslag till lagstiftning och regelverk i övrigt som krävs för att genomföra Europeiska gemenskapens reviderade el- och gasmarknadsdirektiv samt överväga och i förekommande fall lämna förslag till ändringar som föranleds av förordningen om gränsöverskridande handel med el, - föreslå hur de rapporteringar som krävs i direktiven skall genomföras, - göra en kompletterande analys av frågan om skärpning av kravet på åtskillnad mellan elnätsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet, - bedöma konsekvenserna för resursbehovet för tillsynen av el- och naturgasmarknaderna av de förslag som läggs fram. Utredningen skall enligt direktiven delredovisa uppdraget i denna del senast den 31 oktober 2003. I en skrivelse den 14 oktober 2003 anhåller den särskilde utredaren om förlängd tid för redovisning av uppdragets första del till den 1 december 2003. Europaparlamentet och rådet antog el- och naturgasmarknadsdirektiven den 26 juni 2003. Europeiska kommissionen har kallat medlemsstaterna till möten om tolkningen av el- och naturgasmarknadsdirektiven den 21 oktober respektive den 13 november 2003. Det är angeläget att utredningen ges möjlighet att beakta vad som framkommer i samband med dessa möten. Uppdraget, i den del som avser genomförandet av el- och naturgasmarknadsdirektiven och frågan om skärpning av kravet på åtskillnad mellan elnätsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet, bör därför redovisas senast den 1 december 2003. (Näringsdepartementet)