Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Avveckling av Distansutbildningsmyndigheten, Dir. 2002:25
Departement: Utbildningsdepartementet
Beslut: 2002-02-21
Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2002. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 mars 2002 ansvara för avvecklingen av Distansutbildningsmyndigheten (Distum) i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15). Utredaren skall dock redan den 22 februari 2002 börja förbereda avvecklingen av Distum och därvid samråda med utredaren för bildandet av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (U2001:02) och med Nationellt centrumför flexibelt lärande (CFL). Bakgrund Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU04, rskr. 2001/02:98) beslutat att Distum skall avvecklas i samband med att en ny myndighet inrättas för Sveriges nätuniversitet. I propositionen angav regeringen också att den del av Distums verksamhet som är inriktad mot folkbildningen skulle föras samman med verksamhet vid Statens skolor för vuxna till ett nationellt centrum för flexibelt lärande fr.o.m. den 1 januari 2002. Regeringen har den 31 januari 2002 dels beslutat om instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet att gälla fr.o.m. den 1 mars 2002, dels upphävt Distums instruktion vid utgången av februari 2002 (SFS 2002:26-27). Uppdraget Utredaren skall ansvara för att genomföra avvecklingen av Distum. Utredaren skall därvid samråda med utredaren för bildandet av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (U2001:02) och med Nationellt centrum för flexibelt lärande och utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. I uppdraget ingår att - utarbeta en översiktlig avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen, - slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsmyndigheten, - vidta administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning och verkställa slutlig arkivläggning samt - avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. Senast den 15 mars 2002 skall utredaren till regeringen redovisa en avvecklingsplan, en arbetsplan, en budget för avvecklingsarbetet samt en finansiell redovisning per den 31 december 2001. Utredaren skall till regeringen senast den 30 juni 2002 lämna en slutrapport om avvecklingsarbetet i sin helhet. (Utbildningsdepartementet)