Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Propositionsnummer · 1998/99:139 · Hämta Doc ·
Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m.
Ansvarig myndighet: Socialdepartementet
Dokument: Prop. 139
Regeringens proposition 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. Prop. 1998/99:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det vid beräkningen av inkomstprövade social- försäkringsförmåner och inkomstprövade kommunala bidrag och avgifter inte skall beaktas sådan ersättning som har utgått till den ersättningsberät- tigade enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall 4 3 Ärendet och dess beredning 5 4 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. 5 4.1 Steriliseringsersättningens effekter på förmåner, bidrag och avgifter 5 4.2 Den personliga integriteten 7 5 Ikraftträdande och ekonomiska konsekvenser 8 Bilaga 1 Lagrådsremissens lagförslag................................................9 Bilaga 2 Lagrådets yttrande..............................................................10 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 juni 1999............11 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om änd- ring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall Härigenom föreskrivs att det i lagen (1999:332) om ersättning till sterili- serade i vissa fall skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 a § För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar uppgående till ett belopp om ett- hundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av 1. 5 § lagen (1994:308) om bo- stadstillägg till pensionärer, 2. 5 § lagen (1993:737) om bo- stadsbidrag, 3. 6 och 35 §§ socialtjänstlagen (1980:620), 4. 26 § hälso- och sjukvårdsla- gen (1982:763), 5. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk- tionshindrade, samt 6. 16 § lagen (1962:382) angå- ende införande av lagen om all- män försäkring. Anmälan enligt 8 § första stycket lagen om bostadstillägg till pensionärer behöver inte göras på grund av ersättning som har ut- getts enligt denna lag. Denna lag träder i kraft den 1 december 1999. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999. 3 Ärendet och dess beredning Riksdagen antog den 19 maj 1999 regeringens proposition 1998/99:71 Ersättning av staten till steriliserade i vissa fall. Enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall – som träder i kraft den 1 juli 1999 – skall den som är berättigad till ersättning enligt lagen få ett belopp om 175 000 kr. Efter det att regeringen överlämnat propositionen till riksdagen fann re- geringen att det finns särskilda skäl som motiverar att ersättningen inte – till skillnad från andra ersättningar eller skadestånd – skall inverka på storleken av olika förmåner, bidrag och avgifter. Regeringen har mot denna bakgrund utarbetat det lagförslag som behandlas i denna proposi- tion. Förslaget har beretts med Justitiekanslern, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Lagrådet Regeringen beslutade den 10 juni 1999 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget i bilaga 1. Lagrådets yttrande finns i bilaga 2. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts. 4 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. 4.1 Steriliseringsersättningens effekter på förmåner, bidrag och avgifter Regeringens förslag: Ett belopp om 175 000 kr skall, för den som har fått ersättning enligt lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, inte beaktas vid beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmå- ner och inkomstprövade kommunala bidrag och avgifter. Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall kommer personer som steriliserats mot sin vilja eller på någon annans initiativ att kunna ansöka om ersättning av staten. Ersättningen, som är skattefri, uppgår till 175 000 kr. För det fall att den som får ersättning uppbär en socialförsäkringsförmån, ekonomiskt bistånd eller betalar en inkomstrelaterad kommunal avgift, kan ersättningen enligt nuvarande regler komma att påverka storleken på förmånen, bidraget eller avgiften. Antalet personer som kan komma i fråga för ersättning har uppskattats till omkring 1 000 personer. Det har inte gjorts någon grundlig kartläggning av denna grupp varför det inte finns någon uppgift om hur många som uppbär förmåner eller betalar avgifter bland de ersätt- ningsberättigade. Flertalet av dem som kommer att erhålla ersättning steri- liserades på 1940- och 50-talen och torde vara pensionärer. Emellertid upphörde 1941 års steriliseringslag först vid utgången av år 1975, varför det även kan finnas yngre personer bland dem som kommer i fråga för ersättning. Bland socialförsäkringsförmånerna inkomstprövas bostadstillägg till pensionärer (BTP), änkepension från folkpensioneringen, hustrutillägg, bilstöd till handikappade i form av anskaffningsbidrag samt bostadsbidrag. Vid inkomstprövning för sådan änkepension som utges enligt övergångs- bestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas bl.a. 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. Inkomst enligt denna bestämmelse får också betydelse när det gäller hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension samt beträffande bilstöd i form av anskaff- ningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade. Dessa förmåner behöver därför inte särskilt anges i den föreslagna nya paragrafen för att det nu aktuella beloppet skall undantas vid inkomstpröv- ningen. Detta gäller dock inte för sådan änkepension som beviljats före den 1 juli 1960. Sådan änkepension inkomstprövas i stället enligt lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring. Bostadstillägget är sannolikt en allmänt förekommande förmån bland de personer som kommer att ha rätt till ersättning medan de övriga förmå- nerna torde förekomma endast i några enstaka fall. BTP ersätter 90 % av pensionärens bostadskostnad som överstiger 100 kr men inte 4 000 kr per månad. Storleken på bostadstillägget reduceras med hänsyn till pensionä- rens årsinkomst utöver folkpensionen. Vid inkomstprövningen beräknas en avkastning om 5 % av pensionärens förmögenhet. Om förmögenhetens värde överstiger 75 000 kr för en ogift pensionär beräknas ytterligare 10 % av det överskjutande värdet som inkomst. Ersättningen om 175 000 kr kommer i många fall att innebära att värdet på den ersättningsberättigades förmögenhet ökar. För personer med rätt till bostadstillägg skulle detta således innebära en kraftig minskning av bostadstillägget. Maximalt skulle BTP kunna reduceras med 10 500 kr per år. De kommunala bidrag och avgifter som kan komma att påverkas för den som är ersättningsberättigad är försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (1980:620), avgifter inom ramen för 35 § socialtjänstlagen, avgifter enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt avgifter inom ramen för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt 6 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd). Normalt utgår inte försörjningsstöd till pensionärer. Ett mindre antal ges dock försörjningsstöd utöver folkpension och pensionstillskott. Enligt förslaget skall ersättningen inte få påverka rätten till bistånd. De kommunala avgifterna kan komma att höjas för personer som er- håller ersättning. Kommunerna har stora friheter att själva bestämma nivån på avgifter för bl.a. hemtjänst och särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre samt bostäder med särskild service för funktions- hindrade. Enda begränsningen i lag är att avgifterna sammantaget inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskost- nader. De inkomstbegrepp som används i kommunerna varierar. En majo- ritet av kommunerna använder sig av taxerad inkomst vid beräkning av avgifter. Övriga kommuner utgår från de aktuella inkomsterna. Normalt sett räknar kommunerna in skattepliktiga inkomster av tjänst (inklusive pensioner), aktiv näringsinkomst och kapitalinkomst. Vissa kommuner beräknar fiktiv avkastning av kapital. Om inte steriliseringsersättningen undantas vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg kommer de omsorgstagare som får del av denna ersättning att få vidkännas höjda avgifter om de är bosatta i kommuner som har en taxa där förmö- genhetens storlek eller tillgängliga medel påverkar avgiftsnivån. Som tidigare nämnts är det fråga om en relativt liten och avgränsad per- sonkrets som kommer att komma i fråga för ersättning. De övergrepp som begåtts mot dem från statens sida har skett enligt lag. Med hänsyn till detta och den mycket speciella livssituation de ifrågavarande personerna befin- ner sig i anser regeringen det rimligt att de under återstoden av livet får undanta ersättningen vid beräkningen av förmåner, bidrag och avgifter. Detta innebär att 175 000 kr alltid skall undantas vid beräkningar som är relaterade till förmögenhet, för resten av livet och oavsett om pengarna rent faktiskt finns kvar eller inte. Regeringen vill i sammanhanget erinra om att det är ersättningsbeloppet (och på beloppet beräknad fingerad av- kastning) som skall undantas vid beräkning av förmåner, bidrag och av- gifter, inte den reella avkastningen på beloppet. Även de som tidigare be- viljats ersättning och som nu kommer att erhålla kompletterande ersättning upp till beloppet 175 000 kr skall omfattas av förslaget i denna proposi- tion. 4.2 Den personliga integriteten Regeringens bedömning: Regeringen avser att i förordningen med in- struktion för Steriliseringsersättningsnämnden föreskriva att nämnden till beslutet skall bifoga ett intyg om att ersättning har beslutats. Skälen för regeringens bedömning: Den föreslagna lagändringen inne- bär en möjlighet för den enskilde att använda den ekonomiska gottgörelsen från staten på det sätt han eller hon önskar, i stället för att nödgas använda en del av den till att "kompensera" för minskade förmåner eller ökade avgifter. På motsvarande sätt som det är upp till var och en att välja om man vill ansöka om ersättning eller inte, får den enskilde bestämma sig för om han eller hon vill uppge för försäkringskassan eller kommunen an- ledningen till att pengarna skall undantas vid beräkningen med stöd av den föreslagna bestämmelsen. Enligt förslaget skall den enskilde inte behöva anmäla ändrade ekono- miska förhållanden till följd av ersättningen. För det fall att försäkrings- kassan eller kommunen ändå får kännedom om beloppet blir det dock upp till den enskilde att visa att ersättningen inte skall påverka storleken på förmånen eller avgiften. Den omständigheten att man har blivit steriliserad under sådana förut- sättningar som lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall reglerar är för många en mycket känslig fråga. I propositionen om ersätt- ning till de steriliserade betonades därför vikten av ett starkt skydd för den enskildes integritet. En ny regel har införts i sekretesslagen (1980:100) som innebär att sekretessen vid handläggningen av anspråk på grund av sterilisering överensstämmer med sekretessen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det är enligt regeringens mening viktigt att hanteringen hos försäkringskassor och kommuner sker på ett smidigt sätt och under former som skyddar den enskildes integritet. För att den ersättningsberättigade inte skall behöva visa upp beslutet om ersättning bör ett särskilt intyg utfärdas. Steriliseringsersättningsnämnden bör således i samband med beslutet om ersättning bifoga ett intyg inne- hållande uppgifter om att ersättning har beslutats och den ersättningsbe- rättigades namn och personnummer. Den som vill använda sig av möjlig- heten att få beloppet undantaget får visa upp intyget för handläggande per- sonal vid försäkringskassor och kommuner. Detta får då rimligen ske vid varje ansökan eller prövningstillfälle eftersom det hos försäkringskassor eller kommuner av sekretesskäl inte bör inrättas speciella register för per- soner som har fått ersättningen. Regeringen delar Riksförsäkringsverkets uppfattning att uppvisandet av intyget lämpligen bör dokumenteras genom att en kopia av intyget läggs i sökandens akt eller genom en anteckning i akten. Det är i sammanhanget värt att påpeka att det bör röra sig om en mycket begränsad krets handläggare som kommer att få vetskap om vari- från pengarna kommer och att dessa handläggare i sin yrkesverksamhet omfattas av sekretesslagens bestämmelser. Socialtjänstsekretessen regleras i 7 kap. 4 § sekretesslagen och sekretessen för socialförsäkringsadminist- rationen i 7 kap. 7 § samma lag. En sekretessprövning torde i båda fallen leda till att kommunen eller försäkringskassan kommer att vägra att lämna ut den aktuella uppgiften till någon utomstående. 5 Ikraftträdande och ekonomiska konsekvenser Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 december 1999. Den skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1999, dvs. samma tidpunkt som lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall träder i kraft och Sterilise- ringsersättningsnämnden börjar pröva ärenden om ersättning. Förslaget medför inga ökade kostnader. Lagrådsremissens lagförslag Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall Härigenom föreskrivs att det i lagen (1999:332) om ersättning till ste- riliserade i vissa fall skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 a § Ett belopp om etthundrasjuttio- femtusen (175 000) kr skall, för den som har fått ersättning enligt denna lag, inte beaktas vid tillämpning av 1. 5 § lagen (1994:308) om bo- stadstillägg till pensionärer, 2. 16 § lagen (1962:382) angå- ende införande av lagen om all- män försäkring, 3. 5 § lagen (1993:737) om bo- stadsbidrag, 4. 6 och 35 §§ socialtjänstlagen (1980:620), 5. 26 § hälso- och sjukvårdsla- gen (1982:763), samt 6. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk- tionshindrade. Anmälan enligt 8 § 1 lagen om bostadstillägg till pensionärer be- höver inte göras på grund av er- sättning som har beslutats enligt denna lag. Denna lag träder i kraft den 1 december 1999. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999. Lagrådets yttrande Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-06-18 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg. Enligt en lagrådsremiss den 10 juni 1999 (Socialdepartementet) har rege- ringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Christina Fleur. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 3 a § Enligt den allmänna motiveringen i lagrådsremissen skall den ersättning om 175 000 kr, som kan utgå till dem som har steriliserats mot sin vilja eller på någon annans initiativ, undantas vid beräkningar som är relaterade till förmögenhet när det gäller vissa särskilt angivna förmåner, bidrag och avgifter. Lagrådet anser att den omständigheten att ersättningen skall beaktas just vid förmögenhetsberäkningen bör komma till uttryck i lagtexten. Inte heller vid den allmänna behovsprövningen enligt de lagar som anges i första stycket 4 – 6 skall tillgångar uppgående till 175 000 kr beaktas. Inledningen av paragrafen bör därför ges följande lydelse: "För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar uppgående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av ...." Den därpå följande uppräkningen av ifrågavarande lagar kan knappast sägas vara präglad av någon systematik. Antingen bör man på traditionellt sätt räkna upp lagarna i åldersordning eller också kan man tänka sig att lista dem efter den frekvens de väntas få i tillämpningen, med då t.ex. lagen om bostadstillägg till pensionärer först och lagen angående införande av lagen om allmän försäkring sist. I förhållande till den föreslagna uppräkningen skulle det sist nämnda kunna innebära endast den förändringen att punkten 2 flyttades sist. Socialdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 juni 1999 Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm- Wallén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm Föredragande: statsrådet Engqvist Regeringen beslutar proposition 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. Prop. 1998/99:139 8 1 Prop. 1998/99:139 Bilaga 1 9 9 Prop. 1998/99:139 Bilaga 1 Prop. 1998/99:139 Bilaga 2 10 10 Prop. 1998/99:139 Bilaga 2 Prop. 1998/99:139 11 11 Prop. 1998/99:139