Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Propositionsnummer · 1996/97:174 · Hämta Doc ·
Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
Ansvarig myndighet: Närings- och handelsdepartementet
Dokument: Prop. 174
Regeringens proposition 1996/97:174 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk. I lagen föreskrivs att nya nätanslutna kylskåp och frysar, även i kombination (nedan kylskåp och frysar) för hushållsbruk får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller vissa krav beträffande högsta tillåtna elförbrukning. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall undantas från lagen. Kylskåp och frysar som släpps ut på marknaden skall vara märkta som ett bevis på att de uppfyller de föreskrivna energieffektivitetskraven. Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över lagens efterlevnad. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1998. Under en övergångstid t.o.m. den 2 september 1999 skall det dock vara tillåtet att släppa ut kylskåp och frysar på marknaden även om de inte uppfyller de föreskrivna kraven på energieffektivitet. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar 4 3 Ärendet och dess beredning 6 4 EG:s direktiv om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk 6 4.1 Allmänt 6 4.2 Kyl- och frysdirektivets närmare innehåll 7 5 Den svenska regleringen 8 5.1 Nuvarande regler 8 5.2 Utformningen av svenska regler 9 6 Ikraftträdande 10 7 Kostnadskonsekvenser 10 8 Författningskommentar 11 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar...............................................14 Bilaga 2 Promemorians lagförslag.....................................................22 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser........................................24 Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ..............................................25 Bilaga 5 Lagrådets yttrande ..............................................................27 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 juni 1997 ..........29 Rättsdatablad ...........................................................................................30 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar 2 Förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Härigenom föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp, frysar samt kyl- och frysenheter under förutsättning att de är avsedda för hushållsbruk (kylskåp och frysar). 2 § Lagen tillämpas inte på kylskåp och frysar som även kan utnyttja andra energikällor än el från elnätet, kylskåp och frysar som bygger på absorptionsprincipen eller kylskåp och frysar som tillverkas enligt särskilda specifikationer. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall undantas från lagens tillämpning. 3 § Kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs i 4 § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. De skall även vara CE-märkta. Den som tillverkar eller importerar kylskåp och frysar ansvarar för att de uppfyller kraven enligt första stycket. Elförbrukning 4 § För kylskåp och frysar skall en högsta tillåtna elförbrukning gälla. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. högsta tillåtna elförbrukning för olika slag av kylskåp och frysar, och 2. de metoder som skall användas för att bestämma deras elförbrukning. Märkning 5 § Kylskåp och frysar får CE-märkas endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i 4 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning av kylskåp och frysar. För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE-märkning. Tillsyn m.m. 6 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) skall se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. 7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite. 8 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag. 9 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. 10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov. Överklagande 11 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. _______ 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. 2. Kylskåp och frysar som omfattas av denna lag får släppas ut på marknaden till och med den 2 september 1999 även om de inte uppfyller de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 3 Ärendet och dess beredning Europaparlamentet och rådet antog den 3 september 1996 ett direktiv (96/57/EG) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk, i det följande kallat kyl- och frysdirektivet. För att genomföra kyl- och frysdirektivet föreslår regeringen en lag med grundläggande bestämmelser om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar. Kyl- och frysdirektivet bifogas som bilaga 1. En promemoria som upprättats inom Närings- och handelsdepartementet har remissbehandlats. Promemorians lagförslag bifogas som bilaga 2. Ett remissmöte hölls på departementet den 26 maj 1997. I bilaga 3 finns en förteckning över remissinstanserna samt vilka som deltog vid remissmötet. En sammanställning av remissinstansernas synpunkter finns tillgänglig i Närings- och handelsdepartementet (dnr N 97/1602). Lagrådet Regeringen beslutade den 5 juni 1997 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag. Dessutom har några redaktionella ändringar gjorts. 4 EG:s direktiv om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk 4.1 Allmänt Kyl- och frysdirektivet utgör ett led i EU:s miljöåtgärder, särskilt vad gäller minskade koldioxidutsläpp. Direktivet ligger i linje med rådets program för att främja en effektiv energianvändning inom gemenskapen (Rådsbeslut SAVE (91/565/EG) och SAVE II (96/737/EG)). Hushållsapparater svarar för cirka två tredjedelar av hushållens elförbrukning och kylskåp och frysar är de som bedöms ha den största potentialen för energieffektivisering. I Europeiska kommissionens förslag till åtgärdsprogram för att främja en effektiv energianvändning (EGT nr C 23, 31.1.1992, s. 8) omnämns antagandet av en miniminivå vad gäller kylskåp och frysars energiförbrukning som ett prioriterat område. Kommissionen bedrev år 1991 och 1992 överläggningar med den berörda branschen om frivilliga åtaganden. Överläggningarna avslutades utan resultat i början av år 1992. Samtidigt anmälde en medlemsstat nationella regler om energikrav på kylskåp och frysar. Kommissionen godkände inte det anmälda förslaget eftersom det innebär risk för handelshinder inom gemenskapen. Kommissionen valde att lägga fram ett förslag till direktiv om gemensamma regler på detta område. Kommissionens förslag överlämnades till rådet den 18 januari 1995. Förslaget har utarbetats efter omfattande konsultationer med medlemsländerna, tillverkare och brukare. Efter ett och ett halvt års diskussioner mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet, antogs kyl- och frysdirektivet i september 1996. En viktig utgångspunkt har varit att industrin skall kunna uppfylla kraven på energieffektivitet och samtidigt stimuleras att fortsätta sitt utvecklingsarbete. Elförbrukningen skall definieras av harmoniserade europeiska standarder antagna av Europeiska standardiseringsorganisationen (standard EN 153 från juli 1995). 4.2 Kyl- och frysdirektivets närmare innehåll Tillämpningsområde Kyl- och frysdirektivet skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp och frysar, även i kombination (nedan kylskåp). Kylskåp som även kan utnyttja andra energikällor, t.ex. batterier, samt kylskåp för hushållsbruk som bygger på absorptionsprincipen och kylskåp som tillverkats enligt särskilda specifikationer omfattas inte av direktivet (artikel 1). Kylskåp som bygger på absorptionsprincipen och som således inte omfattas av direktivet kan drivas med hjälp av gasol, stadsgas, biogas eller fotogen och används främst i fritidshus på t.ex. skärgårdsöar utan el men också i husvagnar och fritidsbåtar. Med kylskåp som tillverkats enligt särskilda specifikationer avses kylskåp som tillverkats på beställning och i mindre serier för särskilda ändamål där ett kylskåp av standardmått inte kan användas. Kyl- och frysanläggningar för kommersiellt bruk är avsevärt mer varierade i utförandet och omfattas inte heller av detta direktiv. Medlemsstaternas skyldigheter Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de kylskåp som omfattas av direktivet endast får släppas ut på marknaden om de uppfyller direktivets krav. I direktivet lämnas föreskrifter om de metoder som skall användas för att bl.a. beräkna den högsta tillåtna elförbrukningen för kylskåpen. Direktivet reglerar också de förfaranden som skall tillämpas vid en bedömning av om kylskåpen uppfyller direktivets krav. Kylskåp som överensstämmer med de energieffektivitetskrav som fastställs i direktivet skall vara CE-märkta då de släpps ut på marknaden (artikel 5). Märkningen skall vara väl synlig, läsbar och outplånligt anbringad på kylskåpen samt vid behov på emballaget. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra att kylskåp försedda med CE-märkning släpps ut på marknaden (artikel 3.1). Vidare skall medlemsstaterna, om det inte finns bevis om motsatsen, utgå från att kylskåp med CE-märkning överensstämmer med samtliga bestämmelser i detta direktiv. Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen använts på ett oriktigt sätt är tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skyldig att anpassa produkten till bestämmelserna och upphöra med överträdelsen på de villkor som medlemsstaten föreskriver (artikel 6). I varje beslut som fattas enligt kyl- och frysdirektivet och som innehåller inskränkningar av villkoren för att släppa ut kylskåp på marknaden skall grunderna för beslutet noga anges. Den som berörs av beslutet skall underrättas om hur och inom vilken tidsfrist ett överklagande skall ske (artikel 7). Ikraftträdande m.m. Enligt direktivet skall medlemsstaterna anta de lagar som är nödvändiga för att uppfylla kyl- och frysdirektivet inom ett år efter det att direktivet antogs (artikel 9.1). Medlemsstaterna skall tillämpa sådana bestämmelser fr.o.m. den 3 september 1999. Medlemsstaterna skall tillåta att sådana kylskåp som var godkända i respektive medlemsstat vid den tidpunkt då detta direktiv antogs släpps ut på marknaden t.o.m. den 2 september 1999 (artikel 9.3). Senast fyra år efter det att direktivet antagits skall kommissionen utvärdera de resultat som uppnåtts. I samråd med berörda parter skall kommissionen undersöka om det finns behov av att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra energieffektiviteten för kylskåp (artikel 8). 5 Den svenska regleringen 5.1 Nuvarande regler Det finns i dag inga tvingande regler vad gäller energieffektivitet för kylskåp och frysar. I lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater finns regler om en näringsidkares skyldigheter vid marknadsföring av vissa slag av hushållsapparater, vilken även omfattar kylskåp och frysar. Enligt lagen är näringsidkaren skyldig att genom märkning och på annat sätt informera om bl.a. den mängd energi och andra resurser som sådana kylskåp och frysar förbrukar. Lagen uppställer emellertid inga krav vad gäller högsta tillåtna energiförbrukning. Kyl- och frysdirektivet går således ytterligare ett steg genom att ställa energieffektivitetskrav på vissa kylskåp och frysar. 5.2 Utformningen av svenska regler Regeringens förslag: EG:s direktiv om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk införlivas i svensk rätt genom föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I en särskild lag om energieffektivitetskrav meddelas de bemyndiganden som behövs. Promemorians förslag: Promemorians lagförslag överensstämmer i huvudsak med lagrådsremissen. Promemorian innehöll dock ej regler som möjliggör att tillsynsmyndigheten i vissa fall kan få tillträde till lokaler m.m. Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker med mindre påpekanden förslaget i promemorian. SWEDAC anser att det av 3 § 2 st bör framgå att en tillverkares representant inom unionen skall ansvara för att apparaterna uppfyller uppställda krav före en importör. Vidare anser SWEDAC att tillsynsmyndigheten skall få tillträde till den ansvariges lokaler för att utöva tillsyn. Konsumentverket anser att det tydligare skall framgå att tillsynsmyndighetens möjlighet att ingripa vid överträdelser bör ske i två steg, dvs. att ett förbud skall föregås av diskussion med den ansvarige. Vidare ifrågasätter Konsumentverket vad som händer om en apparat som ej uppfyller kraven påträffas hos en försäljare. Skälen för regeringens förslag: Regleringen i EG:s kyl- och frysdirektiv är detaljerad och av teknisk karaktär. Lagen bör därför endast innehålla grundläggande bestämmelser om bl.a. tillämpningsområde, märkningsskyldighet och tillsyn. Föreskriftsrätten bör så långt det är möjligt, genom bemyndigande i lagen, delegeras till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Bemyndigandet begränsas av att föreskrifternas materiella innehåll måste stämma överens med de regler som anges i direktivet. Regeringen delar SWEDACs uppfattning att tillsynsmyndigheten skall kunna få tillträde till vissa utrymmen. För att möjliggöra en effektiv tillsyn är det nödvändigt att i vissa fall så kan ske. De påpekanden i övrigt som remissinstanserna framfört behandlas i författningskommentaren. Sammanfattningsvis innebär detta att det materiella innehållet i kyl- och frysdirektivet bör införas i svensk rätt genom föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 6 Ikraftträdande Regeringens förslag: Lagen om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar skall träda i kraft den 1 juli 1998. Kylskåp och frysar får dock släppas ut på marknaden t.o.m. den 2 september 1999 även om de inte uppfyller de krav som uppställs i lagen eller föreskrifter meddelade med stöd för lagen. Promemorians förslag: Promemorians bestämmelser om ikraftträdande överensstämmer med lagrådsremissens. Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget. EHL och Electrolux AB anser dock att det skulle vara praktiskt om datum för ikraftträdande sammanföll med datum då kraven enligt lagen skall börja tillämpas, dvs. den 3 september 1999. Skälen för regeringens förslag: Lagen förutsätter kompletterande föreskrifter. Dessa föreskrifter skall utfärdas i god tid innan den 3 september 1999 då de bidrar till att sprida information om de nya reglerna. Lagen med i direktivet anvisade övergångsbestämmelser bör därför träda i kraft den 1 juli 1998. 7 Kostnadskonsekvenser Kostnaderna för att övervaka att de kylskåp och frysar som släpps ut på marknaden uppfyller kraven i kyl- och frysdirektivet beräknas kunna rymmas inom de ansvariga tillsynsmyndigheternas tillgängliga resurser. I fråga om kostnadskonsekvenserna för domstolarna bedöms antalet ärenden som grundar sig på den föreslagna lagen komma att bli ytterst begränsat. De kostnader som kan uppstå för domstolarna kan därför betraktas som försumbara. 8 Författningskommentar Förslaget till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Lagen har utformats som en bemyndigandelag (jfr. avsnitt 5.2). 1 § Av paragrafen framgår att lagen är tillämplig på nya kylskåp och frysar, även i kombination, för hushållsbruk. En begränsning av tillämpningsområdet görs i 2 §. 2 § I paragrafen sker en inskränkning av lagens tillämpningsområde. Det första undantaget avser kylskåp och frysar (nedan kylskåp) som även kan använda andra energikällor än el t.ex. batterier. Kylskåp som bygger på absorptionsprincipen och kylskåp som tillverkats enligt särskilda specifikationer omfattas inte av direktivet (artikel 1). Kylskåp som bygger på absorptionsprincipen kan drivas med hjälp av gasol, stadsgas, biogas eller fotogen och används främst i fritidshus på t.ex. skärgårdsöar utan el men också i husvagnar och fritidsbåtar. Med kylskåp som tillverkats enligt särskilda specifikationer avses kylskåp som tillverkats på beställning i mindre serier, för särskilda ändamål där ett kylskåp av standardmått inte kan användas. I andra stycket lämnas ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att närmare ange vilka kylskåp som skall vara undantagna från lagens tillämpning. 3 § Enligt artikel 2 i direktivet skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att se till att de kylskåp och frysar som släpps ut på marknaden uppfyller direktivets krav. I paragrafen läggs därför fast att de kylskåp och frysar som släpps ut på marknaden måste uppfylla vissa energieffektivitetskrav, som närmare kommer att anges i föreskrifter som meddelas med stöd av 4 §. Av paragrafen framgår även att kylskåp och frysar skall vara CE-märkta då de släpps ut på marknaden. I paragrafens andra stycke anges vem som ansvarar för att föreskrivna krav uppfylls. Om produkterna tillverkas i Sverige ansvarar tillverkarna för att dessa krav är uppfyllda. Vid import är det importören som har detta ansvar. Om tillverkaren har en representant i Sverige torde det oftast vara denne som är att anse som importör. 4 § I första stycket anges att en högsta tillåtna elförbrukning skall gälla för de kylskåp och frysar som omfattas av lagen. Elförbrukning för kylskåp och frysar varierar beroende på bl.a. vilken kategori de tillhör, dess volym, energieffektivitetet och skillnaden mellan omgivande och inre temperatur. Vid fastställandet av högsta tillåtna elförbrukning skall enligt direktivet hänsyn tas till de viktigaste yttre faktorerna som påverkar energiförbrukningen. Beräkningen av den högsta tillåtna elförbrukningen skall därför ske genom att hänsyn tas till vilken kategori produkten kan hänföras till och dess volym. I andra stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att ange högsta tillåtna elförbrukning för olika typer av kylskåp och frysar. Bemyndigandet avser vidare de metoder som skall användas för att bestämma elförbrukningen. Regler om tillåten elförbrukning m.m. finns i bilaga 1 och 2 till direktivet. 5 § Enligt artikel 5 i direktivet skall kylskåp och frysar då de släpps ut på marknaden vara försedda med CE-märkning. I första stycket slås fast att CE-märkning av kylskåp och frysar endast får ske om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i lagen eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vidare bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen utser att meddela närmare föreskrifter om denna märkning. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I andra stycket hänvisas till den särskilda lagen om CE-märkning. 6 § I paragrafen lämnas ett bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter om tillsynsmyndighet. 7 § Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifterna skall följas. Alla sådana förelägganden och förbud kan förenas med vite. Självfallet gäller i dessa sammanhang att tillsynsmyndigheten inte skall vidta mer ingripande åtgärder än som är nödvändigt för att syftet skall uppnås. I likhet med vad som i allmänhet gäller på det marknadsrättsliga området bör tillsynsmyndigheten genom information om reglernas innebörd och råd till tillverkarna försöka nå rättelse på frivillig väg. Mer ingripande åtgärder såsom förelägganden och förbud bör tillgripas först om rättelse på frivillig väg ej kan nås. Genom bestämmelsen ges tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa bl.a. genom att förbjuda att ett kylskåp eller en frys som ej uppfyller kraven släpps ut på marknaden. Ett föreläggande kan även innebära att tillverkaren eller importören åläggs att från försäljare återkalla produkter som ej uppfyller kraven. I fråga om produkter som felaktigt har CE-märkts finns bestämmelser i lagen (1992:1534) om CE- märkning. 8 § I bestämmelsen ges tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de upplysningar m.m. den behöver för att utföra tillsynen. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 9 § I bestämmelsen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, ges tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till lokaler m.m. En förutsättning för tillträde är att det är nödvändigt för att tillsynsmyndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen. 10 § I bestämmelsen lämnas bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för en näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 11 § I denna bestämmelse anges ordningen för överklagande av tillsynsmyndighetens beslut. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1998. Under en övergångstid t.o.m. den 2 september 1999 får dock kylskåp och frysar som omfattas av direktivet släppas ut på marknaden även om de inte uppfyller de krav och villkor som uppställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. NÄRINGS- OCH HANDELSDEPARTEMENTET Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 juni 1997 Närvarande: statsrådet Wallström, ordförande, och statsråden , Schori, Uusmann, Ulvskog, Sundström, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Messing Föredragande: statsrådet Sundström Regeringen beslutar proposition 1996/97:174 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Rättsdatablad Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp- häver eller upprepar ett normgivnings- bemyndigande Celexnummer för bakomliggande EG- regler Lag om energi- effektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar 2, 4, 5, 6, 10 §§ 396L0057 Promemorians lagförslag Förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar; Härigenom föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp och frysar, även i kombination, för hushållsbruk. 2 § Lagen gäller inte apparater som även kan utnyttja andra energikällor än el, apparater som bygger på absorptionsprincipen eller apparater som tillverkas enligt särskilda specifikationer. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka apparater som skall undantas från lagens tillämpning. 3 § Kyl- och frysapparater som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som uppställs enligt 4 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Apparaterna skall även vara märkta enligt 5 §. Den som tillverkar eller importerar kyl- och frysapparater ansvarar för att apparaterna uppfyller kraven enligt första stycket. Elförbrukning 4 § För kyl- och frysapparater skall en högsta tillåtna elförbrukning gälla. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. högsta tillåtna elförbrukning för olika kyl- och frysapparater, samt 2. vilka metoder som skall användas för att bestämma en apparats elförbrukning. Märkning 5 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om CE-märkning av kyl- och frysapparater, som överensstämmer med denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. För CE-märkning gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE- märkning. Tillsyn m.m. 6 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. 7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite. 8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov, samt 2. att en näringsidkare är skyldig att lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen. Överklagande 9 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. _______ 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. 2. Kyl- och frysapparater som omfattas av denna lag får släppas ut på marknaden till den 3 september 1999 även om de inte uppfyller de krav som uppställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen Remissinstanser Hovrätten för nedre Norrland Kammarrätten i Jönköping Närings- och teknikutvecklingsverket Konsumentverket Konkurrensverket Kommerskollegium Sveriges Industriförbund Grossistförbundet Svensk Handel EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer Styrelsen för Teknisk Ackreditering, SWEDAC Electrolux AB SEMKO AB Vid remissmötet den 26 maj 1997 deltog representanter från Närings- och teknikutvecklingsverket, Konsumentverket, Konkurrensverket, EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer och SWEDAC. Kommerskollegium och Electrolux AB har inkommit med skriftliga synpunkter. Lagrådsremissens lagförslag Förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar; Härigenom föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp, frysar, samt kyl- och frysenheter för hushållsbruk (kylskåp och frysar). 2 § Lagen tillämpas inte på kylskåp och frysar som även kan utnyttja andra energikällor än el, kylskåp och frysar som bygger på absorptionsprincipen eller kylskåp och frysar som tillverkas enligt särskilda specifikationer. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall undantas från lagens tillämpning. 3 § Kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs enligt 4 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. De skall även vara CE-märkta. Den som tillverkar eller importerar kylskåp och frysar ansvarar för att de uppfyller kraven enligt första stycket. Elförbrukning 4 § För kylskåp och frysar skall en högsta tillåtna elförbrukning gälla. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. högsta tillåtna elförbrukning för olika kylskåp och frysar, och 2. de metoder som skall användas för att bestämma deras elförbrukning. Märkning 5 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om CE-märkning av sådana kylskåp och frysar, som är utformade i enlighet med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. För CE-märkning gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE- märkning. Tillsyn m.m. 6 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. 7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite. 8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 1. näringsidkare är skyldiga att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov, 2. näringsidkare är skyldiga att lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen, och 3. tillsynsmyndigheten skall ha rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Överklagande 9 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. _______ 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. 2. Kylskåp och frysar som omfattas av denna lag får släppas ut på marknaden till och med den 2 september 1999 även om de inte uppfyller de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lagrådets yttrande Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-06-12 Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam. Enligt en lagrådsremiss den 5 juni 1997 (Närings- och handelsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Marinette Andersson. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet. Enligt 5 § första stycket i den föreslagna lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om CE- märkning av sådana kylskåp och frysar som är utformade i enlighet med lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lagrummet har ett samband med 3 § första stycket, där det sägs att kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs enligt 4 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Det sägs också i 3 § första stycket att kylskåpen och frysarna skall vara CE-märkta. Meningen torde vara att kylskåp och frysar som omfattas av lagen skall få CE-märkas endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i lagen eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta bör enligt Lagrådets mening komma till uttryck i 5 § första stycket. Lagrummet bör även i övrigt justeras något i förhållande till det remitterade förslaget. Lagrådet föreslår att 5 § första stycket får följande lydelse: ”Kylskåp och frysar får CE-märkas endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i 4 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning av kylskåp och frysar.” I 8 § har tagits in bestämmelser om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov, om skyldighet för näringsidkare att lämna tillsynsmyndigheten upplysningar, varuprov m.m. och om rätt för tillsynsmyndigheten att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Enligt Lagrådets mening bör skyldigheten att lämna upplysningar, varuprov m.m. liksom rätten för tillsynsmyndigheten att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen regleras direkt i lagen. 8 § bör därvid delas upp i tre paragrafer, 8-10 §§, som kan ges följande lydelse: ”8 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag. 9 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. 10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov.” Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (EGT nr L 236, 18.9.96, s. 36, Celex 396L0057). Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (EGT nr L 236, 18.9.96, s. 36, Celex 396L0057). Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (EGT nr L 236, 18.9.96, s. 36, Celex 396L0057). Prop. 1996/97:174 6 1