Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Propositionsnummer · 1995/96:165 · Hämta Doc ·
Frågor om offentlig upphandling
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 165
Regeringens proposition 1995/96:165 Frågor om offentlig upphandling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) som i huvudsak har samband med Sveriges anslutning till världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organisation) och den tillhörande överenskommelsen om offentlig upphandling GPA (Government Procurement Agreement). 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut........................3 2 Lagtext............................................3 3 Ärendet och dess beredning.......................10 4 Världshandelsorganisationen WTO ..................10 4.1 Uruguayrundan.................................10 4.2 Tröskelvärdena enligt GPA.....................13 5 Övriga justeringar av LOU.........................14 5.1 Delkontrakt...................................14 5.2 Överprövning och granskning m. m..............15 6 Författningskommentar............................16 Bilaga 1 Förteckning över remissinstanser...........20 Utdrag ur protokoll vid regeringssammnaträde........21 Rättsdatablad ......................................22 2 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1 dels att 1 kap. 21 §, 2 kap. 1 och 10 §§, 3 kap. 1, 2 och 17 §§, 5 kap. 4, 5 och 19 §§, 7 kap. 2 och 11 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 8 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 kap. Allmänna bestämmelser 21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbuds-sökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud. ------------------------------------------------------- Enheten får också medge att Enheten får begära att ett ett anbud förtydligas och anbud eller en ansökan kompletteras. Vid öppen och förtydligas om det kan ske selektiv upphandling får utan risk för särbehandling detta medges om det sker i eller konkur- syfte att göra anbuden rensbegränsning. sinsemellan jämförbara (nollställning) och om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkur- rensbegränsning. 2 kap. Varuupphandling 1 § ------------------------------------------------------- Bestämmelserna i detta Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan kapitel tillämpas på sådan upphandling av varor som upphandling av varor som görs av en upphandlande görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå tillenhet och beräknas uppgå minst 200 000 ecu, till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt, exklusive mervärdesskatt, (tröskelvärde). För de enhetersom anges i andra stycket som omfattas av GATT- (tröskelvärde). överenskommelsen om statlig upphandling, är tröskelvärdet dock det värde som vid varje tillfälle gäller enligt särskilda föreskrifter. För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 ecu eller 200 000 sdr. 10 § ------------------------------------------------------- Förhandlad upphandling får, Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas väsentligt ändrats, användas om anbud som lämnats vid om öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar underlaget och inte kan nollställas enligt 1 kap. 21 §. 1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget, 2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EG-kommissionen på dess begäran. ------------------------------------------------------- Om den förhandlade Om den förhandlade upphandlingen enligt första upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående anbud från anbudsgivare som upphandlingsförfarandet, motsvarar de krav som skall den upphandlande ställts på leverantör i det enheten annonsera att den föregående övergår till förhandlad upphandlingsförfarandet, upphandling. skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. 3 kap. Upphandling av byggentreprenad 1 § ------------------------------------------------------- Bestämmelserna i detta Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan kapitel tillämpas vid sådan upphandling av upphandling av byggentreprenad eller byggentreprenad eller koncession som uppgår till koncession som uppgår till minst 5 000 000 ecu, minst det lägsta av exklusive mervärdesskatt. 5 000 000 ecu eller 5 000 000 särskilda dragningsrätter, exklu- sive mervärdesskatt. 2 § ------------------------------------------------------- Alla delentreprenader som Om ett ingår i en byggentreprenad byggentreprenadkontrakt skall tas med i beräkningen delas upp i flera mindre av upphandlingens värde. delar, skall varje delvärde Detta behöver dock inte ingå i beräkningen av tillämpas för delentrepre- upphandlingens värde. nader under 1 000 000 ecu, förutsatt att summan av delentreprenaderna inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. För delkontrakt under 1 000 000 ecu behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphand-lingens totala värde. En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall under- skridas. 17 §2 ------------------------------------------------------- En upphandlande enhet får, Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, övergå frånväsentligt ändrats, användas öppen eller selektiv om upphandling till förhandlad upphandling om 1. anbud som lämnats vid 1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar upphandling inte motsvarar underlaget och inte kan de krav på föremålet för nollställas enligt 1 kap. upphandlingen som ställts 21 §, upp i underlaget, 2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EG-kommissionen på dess begäran. ------------------------------------------------------- Om den förhandlade Om den förhandlade upphandlingen enligt första upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående anbud från anbudsgivare som upphandlingsförfarandet, motsvarar de krav som skall den upphandlande ställts på leverantör i det enheten annonsera att den föregående övergår till förhandlad upphandlingsförfarandet, upphandling. skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. 4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena ------------------------------------------------------- 8 a § Om värdet av en varu- eller tjänsteupphandling uppgår till minst 400 000 särskilda dragningsrätter (sdr), exklusive mervär- desskatt, eller en upphandling av byggentreprenader uppgår till minst 5 000 000 sdr, exklusive mervärdeskatt, och dessa värden är lägre än de värden som anges i 8 §, skall upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel. Detta gäller om upphandlingen görs för verksamhet som består av 1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna all- mänheten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten eller elektricitet eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät, 2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar, eller 3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om lokala transporter med sådana tran-sportmedel som avses i 1 § första stycket 3. Första stycket gäller inte för upphandlande enheter som är pri-vatägda och inte heller upp-handling av tjänster för forskning och utveckling enligt avdelning A, punkt 8 i bilagan. 5 kap. Upphandling av tjänster 4 § ------------------------------------------------------- Bestämmelserna i detta Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan kapitel tillämpas vid sådan upphandling upphandling av tjänster som av tjänster, som uppgår till görs av en upphandlande minst 200 000 ecu, enhet och beräknas uppgå exklusive mervärdesskatt. till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket (tröskelvärde). För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 ecu eller 200 000 sdr. Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den uppskattade totala ersättningen till leverantören. 5 § ------------------------------------------------------- Om ett Om ett tjänsteupphandlingskontrakt tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delas upp i flera mindre delar skall varje delvärde delar skall varje delvärde ingå i beräkningen av ingå i beräkningen av upphandlingens värde. Upp- upphandlingens värde. handlande enhet behöver dock inte ta med delkontrakt under 80 000 ecu vid tillämpning av 4 §, under förutsättning att summan av delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. För delkontrakt under 80 000 ecu behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. 19 §3 ------------------------------------------------------- En upphandlande enhet får, Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, övergå frånväsentligt ändrats, användas öppen eller selektiv om upphandling till förhandlad upphandling om 1. anbud som lämnats vid 1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar upphandling inte motsvarar underlaget och inte kan de krav på föremålet för nollställas enligt 1 kap. upphandlingen som ställts 21 §, upp i underlaget, 2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EG-kommissionen på dess begäran. ------------------------------------------------------- Om den förhandlade Om den förhandlade upphandlingen enligt första upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående anbud från anbudsgivare som upphandlingsförfarandet, motsvarar de krav som skall den upphandlande ställts på leverantör i det enheten annonsera att den föregående övergår till förhandlad upphandlingsförfarandet, upphandling. skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. 7 kap. Överprövning, skadestånd, m.m. 2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall länsrätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga om en upphandling som avses i 4 kap., får länsrätten vid vite förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att avhjälpa bristerna. ------------------------------------------------------- Länsrätten får avslå ansökan Länsrätten får omedelbart om åtgärd enligt första besluta att upphandlingen stycket om den skada eller inte får avslutas innan olägenhet som åtgärden skullenågot annat har beslutats. medföra kan bedömas vara Länsrätten får dock låta bli större än skadan för att fatta ett sådant leverantören. interimistiskt beslut, om Länsrätten får omedelbart den skada eller olägenhet besluta om åtgärd enligt som åtgärden skulle medföra första stycket första kan bedömas vara större än meningen att gälla till dess skadan för leverantören. något annat har beslutats. 11 §4 ------------------------------------------------------- Nämnden för offentlig En upphandlande enhet kan upphandling skall på begäran få sina rutiner för av en upp-handlande enhet upphandling enligt 4 kap. utse en oberoende granskade av en oberoende granskningsman som skall granskare i syfte att granska enhetens rutiner för bedöma om rutinerna stämmer upphandling enligt 4 kap. i överens med EG:s syfte att bedöma om upphandlingsregler och rutinerna stämmer överens meddenna lag. denna lag. Nämndens beslut får inte överklagas. Granskningsmannen skall, Granskaren skall om han försäkrat sig om att genomföra granskningen eventuella brister rättats enligt europeisk standard till, utfärda ett intyg om och, sedan granskaren resultatet av granskningen. försäkrat sig om att eventuella brister rättats till, utfärda ett intyg om att rutinerna stämmer överens med denna lag. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare. Vid ackrediteringen tillämpas bestämmelserna i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enheten. _______________ Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. **FOOTNOTES** 1Lagen omtryckt 1993:1468. 2Senaste lydelse 1995:704. 3Senaste lydelse 1995:704. 4Senaste lydelse 1994:614. 3 3 Ärendet och dess beredning Genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU), som trädde i kraft den 1 januari 1994, har EG:s regler om den offentliga upphandlingen inom den inre marknaden införlivats med svensk rätt. Regeringen föreslår i denna proposition vissa ändringar i LOU som har samband med Sveriges anslutning till världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organisation) och den tillhörande överenskommelsen om offentlig upphandling GPA (Government Procurement Agreement). Vidare tar regeringen upp vissa justeringar och förtydliganden av LOU. Dessa har till syfte att uppnå ytterligare överensstämmelse med EG:s upphandlingsdirektiv. Förslagen har behandlats i promemorian Ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling på grund av den nya Världshandelsorganisationen (WTO) m.m., som har utarbetats inom Finansdepartementet. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartement (dnr Fi95/3595). Lagrådet De förslag till ändringar som regeringen nu lägger fram är av enkel beskaffenhet och är i huvudsak föranledda av riksdagens beslut om anslutning av Sverige till världshandelsorganisationen WTO (prop. 1994/95:35 Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m.). Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats. 4 Världshandelsorganisationen WTO 4.1 Uruguayrundan De senaste multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet GATT, den s.k. Uruguayrundan, avslutades i december 1993, efter mer än sju års förhandlingar. Förhandlingarna resulterade bl.a. i ett avtal om upprättande av världshandelsorganisationen WTO (World Trade Orga- nisation), vilket innefattar ett stort antal avtal och överenskommelser på de olika områden som omfattats av förhandlingarna. Avtalet och slutakten undertecknades den 15 april 1994. Vidare har särskilda undertecknanden skett av vissa i avtalet ingående överenskommelser, bl.a. avtalet om offentlig upphandling GPA (Government Procurement Agreement). 4 Det nya upphandlingsavtalet Det nya avtalet om offentlig upphandling, GPA, trädde i kraft den 1 januari 1996. Upphandlingar som görs av statliga myndigheter enligt 1, 2, 3 och 5 kap. LOU GPA innebär att i stort sett samtliga statliga myndigheter skall upphandla varor enligt reglerna i GPA när kontraktets värde, exklusive mervärdesskatt, uppgår till eller överstiger 130 000 särskilda dragningsrätter (sdr). Dessa myndigheter är förtecknade i en lista som finns som bilaga till GPA. Samma statliga myndig- heter skall vidare upphandla tjänster enligt GPA när kontraktets värde, exklusive mervärdesskatt, uppgår till eller överstiger 130 000 sdr. För upphandling av byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till 5 000 000 sdr. Upphandling av tjänster enligt GPA täcker endast sådana tjänster som nämns i avdelning A i bilagan till LOU, utom tjänster för forskning och utveckling enligt kategori 8 i bilagan (FoU-tjänster). Motvärdena i svenska kronor av 130 000 sdr är, i avrundade belopp, 1 282 000 kronor och 5 000 000 sdr är 49 332 000 kronor. Dessa värden i nationella valutor revideras med jämna mellanrum, i princip vartannat år. Upphandlingar som görs av kommuner och landsting och sådana upphandlande enheter som avses i 1 kap. 6 § LOU, enligt 1, 2, 3 och 5 kap. LOU Tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster är 200 000 sdr. Tröskelvärdet för upphandling av byggentreprenader är 5 000 000 sdr. Värdet i svenska kronor av 200 000 sdr är, i avrundat belopp, 1 973 000 kronor. Inte heller här gäller upphandlingsskyldighet för vissa FoU-tjänster. Den tidigare upphandlingsöverenskommelsen omfattade inte kommuner och landsting och inte heller bolag, föreningar m.fl. associationer som genom kapitalinsats m.m. har anknytning till den offentliga sektorn. Det nya upphandlingsavtalet däremot omfattar sådana enheter i den mån de är upphandlande enheter enligt LOU (1 kap. 5 och 6 §§). Upphandlingar som görs av upphandlande enheter enligt 1 och 4 kap. LOU (försörjningssektorerna), utom beträffande privata enheter Tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster är 400 000 sdr. Tröskelvärdet för upphandling av byggentreprenader är 5 000 000 sdr. Värdet i svenska kronor av 400 000 sdr är, i avrundat belopp, 3 946 000 kronor. Inte heller här gäller upphandlingsskyldighet för vissa FoU-tjänster. Den tidigare upphandlingsöverenskommelsen omfattade inte försörj- ningssektorerna över huvud taget. GPA omfattar emellertid vissa verksamheter inom försörjningssektorerna och alla enheter som är upphandlande enheter inom dessa sektorer, utom privata enheter. De enheter som är berörda omfattas av upphandlingsskyldighet inom endast följande områden: 1 drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med elektricitet eller dricksvatten eller leverans av nämnda nyttigheter till sådana nät, 2 drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter, såvitt avser kollektivtrafik i städer med järnväg, spårväg, tunnelbana, buss eller trådbuss. 3 utnyttjande av mark eller vattenområden för tillhandahållande av flygplatser eller hamnanläggningar. Inte heller här gäller upphandlingsskyldighet för vissa FoU-tjänster. Av redovisningen framgår alltså att alla de verksamheter som ingår i försörjningssektorerna enligt LOU och EG:s direktiv inte täcks av GPA. Det förmodligen viktigaste undantaget är telekommunikationsområdet. En fylligare beskrivning av innebörden av GPA finns i propositionen om Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen (prop. 1994/95:35 avsnitt 5.20.1, s. 74 f.). Avtalstexten på engelska och svenska finns i samma proposition (bil. 7, s. 269). Pågående arbete Sverige har undertecknat WTO och GPA. Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen (EU). Inom EU har EG-kommissionen bedömt det angeläget att införliva GPA-reglerna i EG:s upphandlingsdirektiv för upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster samt inom försörjningssektorerna. Kommissionen har därför förelagt Europeiska rådet ett förslag till ändringar i dessa direktiv. Kommissionens förslag till ändringar av förfarandereglerna för offentlig upphandling finns i dess dokument KOM (95) 107 slutligt. Dokumentet finns i Finansdepartementet (dnr Fi95/3595). Rådsbehandlingen av kommissionens förslag pågår sedan sommaren 1995 i en för ändamålet särskilt bildad rådsarbetsgrupp. Arbetet är ännu inte slutfört. Det är för närvarande osäkert när ett slutligt beslut om direktivändringarna kan föreligga. För medlemsländernas del är arbetet i rådet inte avgörande för det nya avtalets giltighet, eftersom GPA skall gälla i varje land enligt sin lydelse från den 1 januari 1996. Det arbete som sker i rådet är i många stycken också ett redaktionellt arbete, styrt av behovet av att underlätta för tillämpningen. Det anses vara av stor betydelse för tillämpningen att de upphandlingsregler som skall gälla inom EU och enligt GPA kan återfinnas i ett samlat regelverk och inte i två olika regelverk. Ändringsförslagen avser också att åstadkomma lika- behandling av marknaderna inom EU och enligt GPA. Det pågående arbetet i rådet om vilka direktivändringar som GPA bör föranleda är, som ovan nämnts, fördröjt. Att ytterligare avvakta ett slutligt beslut om direktivändringarna är inte lämpligt. Några viktigare delar av GPA som avser upphandlingsskyldighet och tröskelvärden bör nu införlivas i LOU. Anledningen till att övriga delar kan skjutas upp är att en stor del av innehållet i GPA redan i dag de facto täcks av förfarandereglerna i LOU. 4.2 Tröskelvärdena enligt GPA Regeringens förslag: LOU kompletteras med de särskilda tröskelvärden som gäller för upphandling enligt upphandlingsavtalet inom världshandelsorganisationen WTO. Samtliga statliga myndigheter skall omfattas av upphandlingsavtalet inom WTO. Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som behandlat frågan om tröskelvärdena har tillstyrkt förslaget. Några remissinstanser, bl.a. Industriförbundet anser att ändringarna av LOU bör anstå till dess att klarhet nåtts rörande eventuella förändringar av EG:s upphandlings-direktiv. Förbundet anser att det är olyckligt att lagen ändras så ofta. Nämnden för offentlig upphandling anför att nämnden inte delar promemorians förslag att det lägre tröskelvärdet skall gälla för alla statliga myndigheter. Nämnden anser att det saknas anledning att vara mer restriktiv genom att anta ett lägre värde än vad som krävs enligt GPA. Kommerskollegium tillstyrker att det lägre värdet skall gälla alla statliga myndigheter. Skälen för regeringens förslag: Sverige har åtagit sig att följa upphandlingsreglerna i GPA. Dessa regler har, som nämnts, ännu inte föranlett beslut inom EU av ändrade EG-direktiv. Övervägande skäl talar emellertid att det svenska åtagandet genom GPA genomförs i vår lagstiftning utan att invänta ändring av EG-direktiven, i varje fall såvitt gäller de väsentligaste delarna. Den del av GPA som får anses viktigast avser tröskelvärdena och vilka enheter som täcks av upphandlingsskyldigheten enligt GPA. Anledningen till denna bedömning är att dessa två komponenter i GPA anger det avtalets genomslagskraft. Som framgått ovan är nämligen GPA inte lika omfattande som EG:s regler. I de flesta fallen omfattar dock GPA samma upphandlingar som EG:s regler. Skillnaden i de fallen kommer då huvudsakligen att bestå i att GPA:s regler aktualiseras vid ett tröskelvärde uttryckt i enheten särskilda dragningsrätter (sdr). I endast ett fall, nämligen det särskilda lägre tröskelvärdet för centrala statliga myndigheter, är tröskelvärdet enligt GPA lägre än de tröskelvärden som anges i ecu i EG:s direktiv. I samtliga andra fall är växel- kursförhållandena för närvarande sådana att motvärdet i svenska kronor i sdr är högre än motsvarande värden i ecu. Av det skälet kommer införlivningen av GPA:s tröskelvärden och täckningsgrad att spela störst roll för den statliga upphandlingen och inom försörjningssektorerna. Den statliga upphandlingen av varor och tjänster kommer nämligen att utgå från det lägre tröskelvärdet 130 000 sdr och inom försörjningssektorerna kommer upphandling för endast vissa verksamheter att omfattas. Regeringen anser att samtliga statliga myndigheter (inkl. affärsverken) bör omfattas av upphandlingsavtalet inom WTO, med hänsyn till bl.a. en enkel och praktisk tillämpning talar för att kretsen av statliga myndigheter som skall tillämpa det lägre tröskelvärdet är densamma som de som i dag tillämpar LOU. 5 Övriga justeringar av LOU 5.1 Delkontrakt Regeringens förslag: Reglerna om vilken roll mindre delar av en upphandling skall spela vid beräkning av en upphandlings värde förtydligas i fråga om byggupphandling och tjänsteupphandling. Förslaget i promemorian: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har i princip inte haft några synpunkter. Skälen för regeringens förslag: När direktiven och LOU jämförs har det visat sig att reglerna om hänsynstagande till delkontrakt eller smärre kontrakt vid tjänsteupphandling har kunnat uppfattas så att sådana smärre delar av en upphandling inte över huvud taget skall omfattas av LOU. Dessa regler bör därför förtydligas så att det klart framgår att även de smärre kontrakten alltid skall räknas in i en upphandlings värde när det gäller att fastställa dess relation till ett visst tröskelvärde. Om det då skulle visa sig att detta tröskelvärde passeras skall upphandlingen göras enligt regelverket för den större upphandlingen. Emellertid får den upphandlande enheten i ett sådant fall tillämpa ett undantag från annonseringsskyldighet m.m. för smärre kontrakt inom vissa angivna värdegränser. Detta undantag bör komma till klarare uttryck. 5.2 Överprövning och granskning Förslag: Bestämmelserna i 7 kap. LOU om vilken betydelse den skada eller olägenhet som en domstols åtgärd inom begreppet överprövning skulle medföra ändras så att det framgår att dessa omständigheter får betydelse endast för prövningen av en interimistisk åtgärd och inte också för det slutliga beslutet. Bestämmelserna i samma kapitel om granskning ändras på det sättet att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) får i uppgift att vara ackrediterande organ. Förslaget i promemorian: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har i princip inte haft några synpunkter. Skälen för regeringens förslag: I gällande lydelse av 7 kap. 2 § LOU anges att länsrätten får avslå en ansökan om åtgärd om den skada eller olägenhet som skadan skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören. Bestämmelsen bör ändras så att det klart framgår att denna skadeavvägning skall göras endast när domstolen tar ställning till interimistiska åtgärder. Någon sådan skadeavvägning skall inte göras inför det slutliga beslutet i målet. Förslaget till ändring av reglerna för s.k. granskning i 7 kap. LOU beror på att en europeisk standard (EN 45503) antagits för ackreditering av fysisk eller juridisk person, innefattande bl.a. krav för att bli granskare och regler för en gransknings genomförande. Detta innebär att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) bör vara ackrediteringsorgan. Genom detta förslag kommer gängse internationell ordning att följas vid utseende av granskare av upphandlingsrutiner inom försörjningssektorerna. 5 6 Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. 21 § Paragrafens andra stycke har skärpts. Det är inte tillåtet att komplettera anbud, däremot är det fortfarande tillåtet att ett anbud eller en ansökan förtydligas. Initiativet till ett sådant förtydligande skall emellertid komma från den upphandlande enheten. En sådan begäran om förtydligande lyder därmed under huvudregeln om affärsmässighet. I paragrafen har ytterligare betonats att ett förtydligande inte får innebära risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Vidare har paragrafen utvidgats till att omfatta även förtydligande av en ansökan. Detta innebär att bestämmelsen bättre överensstämmer med direktivets lydelse. Paragrafen motsvarar artikel 24 i rådets direktiv 93/36/EEG om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor. 2 kap. Varuupphandling 2 kap. 1 § I första stycket har hänvisningen till den tidigare GATT-överenskommelsen tagits bort. I stället görs en hänvisning i första stycket till det nya andra stycket i paragrafen. I andra stycket anges först det lägre tröskelvärdet för statliga myndigheter och därefter två värden, uttryckta i ecu och i sdr. För närvarande är värdet i svenska kronor av 200 000 ecu lägre än värdet av 200 000 sdr. Eftersom förfarandereglerna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) redan i dag i stora delar motsvarar GPA kommer upphandlande enheter därmed att automatiskt tillämpa också reglerna för upphandling enligt GPA. Sedan rådet fattat slutligt beslut om direktivändringar och LOU följdändrats kommer förfarandereglerna också helt att motsvara de krav som GPA ställer på en upphandling. Överväganden beträffande omfattningen av GPA för svenska förhållanden har redovisats i avsnitt 4.2. 2 kap. 10 § Paragrafen har följdändrats med anledning av ändringarna av 1 kap. 21 § LOU. Paragrafen har preciserats så att det nu framgår tydligare vad som skall styra valet av förfarande. Genom ändringen framgår att det är föremålet för upphandlingen och de krav som ställts på detta som styr prövningen av huruvida anbuden motsvarar dessa krav, medan det preciseras att det är kraven på leverantören som avgör huruvida annonsering av den förhandlade upphandlingen skall göras eller inte. Ordet "övergå" till förhandlad upphandling har föranlett missuppfattningar varför ordet nu har utgått. Vidare har paragrafen ändrats så att den tydligare överensstämmer med direktivets lydelse. Bestämmelserna motsvarar artikel 6 i rådets direktiv 93/36/EEG. 3 kap. Upphandling av byggentreprenad 3 kap. 1 § Paragrafen har tillförts tröskelvärdet enligt GPA, dvs. 5 000 000 sdr. Bestämmelserna i 3 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) skall tillämpas då upphandlingen uppgår till minst det lägsta av de två tröskelvärden som anges i paragrafen. 3 kap. 2 § Bestämmelsen om smärre delkontrakt (delentreprenader) och deras betydelse har tillförts en rättelse, så att det nu framgår att även delkontrakt skall tas med vid beräkningen av en upphandlings värde, när det gäller att avgöra om upphand- lingen uppgår till eller överstiger tillämpligt tröskelvärde. Undantagsregeln för delkontrakt avser senare stadier i upphandlingen, dvs. när just ett delkontrakt skall upphandlas. Paragrafen motsvarar artikel 6.3 i rådets direktiv 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten. 3 kap. 17 § Paragrafen har följdändrats med anledning av ändringarna av 1 kap. 21 § LOU. 4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena 4 kap. 8 a § Paragrafen är ny. Den avser tröskelvärdena enligt GPA och anger dessutom de färre verksamheter inom försörjningssektorerna som föranleder upphandlings- skyldighet enligt GPA jämfört med EG:s upphandlingsdirektiv och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). I sista stycket av paragrafen anges ytterligare en begränsning som hör samman med GPA, nämligen att det avtalet inte omfattar privatägda enheter även om dessa enligt övriga regler i LOU kan vara upphandlande enheter för försörjningsupphandling som uppgår till eller överstiger de tröskelvärden som anges i ecu i 8 §. 5 kap. Upphandling av tjänster 5 kap. 4 § Paragrafen har tillförts det lägre tröskelvärdet 130 000 sdr för statliga myndigheter. Lydelsen överensstämmer med den nya lydelsen av 2 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). 5 kap. 5 § Paragrafen har ändrats på motsvarande sätt som regeln i 3 kap. 2 § LOU om viss särbehandling av smärre kontrakt. 5 kap. 19 § Paragrafen har ändrats på samma sätt som 3 kap. 17 § LOU. 7 kap. Överprövning, skadestånd, m.m. 7 kap. 2 § Andra och tredje styckena har sammanförts till ett andra stycke, som justeras så att det nu klart framgår att den skadeavvägning som får göras avser endast det interimistiska beslut som domstolen har möjlighet att fatta. Bestämmelsen i andra stycket motsvarar artikel 2.4 i rådets direktiv 89/665/EEG om det första rättsmedelsdirektivet och i rådets direktiv 92/13/EEG om det andra rättsmedelsdirektivet. Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar artikel 2.1 (a) i rådets direktiv 89/665/EEG och artikel 2.1 (a) i rådets direktiv 92/13/EEG. 7 kap. 11 § Paragrafen har arbetats om med anledning av att nya regler för ackreditering har tillkommit. Genom omarbetningen utpekas Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) som ackrediteringsorgan, varigenom överensstämmelse uppnås med gängse regler för ackreditering enligt europeisk standard. Vidare har paragrafen ändrats så att den tydligare överensstämmer med kap. 2 artikel 4 och 5 i rådets direktiv 92/93 EEG. 6 F Bilaga 1 örteckning över remissinstanser PM 1996-02-05 Ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling på grund av den nya Världshandelsorganisationen (WTO) m.m. (Finansdepartementet, dnr95/3595). Kommerskollegium, Försvarets materielverk, Statens järnvägar, Banverket, Nämnden för offentlig upphandling, Statliga Akademiska Hus AB, Vasakronan Holding AB, Konkurrensverket, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Affärsverket Svenska kraftnät, Kalmar kommun, Örebro läns landsting, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund, Byggentreprenörerna och Arkitekt & Ingenjörsföretagen AB. Därutöver har yttrande kommit in från Verket för högskoleservice och Tyréns Byggkonsult. 7 Finansdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammnaträdet den 28 mars 1996 Närvarande: statsministern Persson, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing. Föredragande: statsrådet Åsbrink Regeringen beslutar proposition 1995/96:165 Frågor om offentlig upphandling. 8 Rättsdatablad FörfattningsrubrikBestämmelser somCelexnummer för inför, ändrar, upp-bakomliggande häver eller upprepar ett normgivningsbe- myndigande eller inför- livar EG-regler med svensk rätt Lag om ändring i 1 kap. 21 § 393L0036 lagen (1992:1528) om2 kap. 10 § 393L0036 offentlig upphandling3 kap. 2 § 393L0037 7 kap. 2 och 11 §§389L0665 392L0013 9