Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:224 · Visa register
Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-05-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:333
Ikraft: 2019-05-20
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i 11 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 2 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror. 3 § Avgift får tas ut i de fall som framgår av denna förordning. Avgiftens storlek 4 § För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut. Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska ta ut avgiften. Förordning (2019:333). Verkställighetsföreskrifter 5 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:333). 6 § Har betecknats 5 § genom förordning (2019:333).