Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:82 · Visa register
Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:110
Ikraft: 2016-03-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 2019-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till verksamheter där olika samhällsaktörer samverkar i syfte att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet för unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag får lämnas till kommuner för verksamheter där olika samhällsaktörer, t.ex. kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället, samverkar i syfte att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet för de unga. Verksamheten ska i huvudsak vara inriktad på unga kvinnor och män i åldern 15–25 år, som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. I verksamheten ska ett uppsökande arbete ingå. Statsbidrag får också lämnas till samordningsförbund som avses i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser för sådan verksamhet som anges i första stycket. Ansökan och beslut om statsbidrag 3 § Ansökan om statsbidrag lämnas in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget. Ansökan ska vara skriftlig. Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver för att kunna pröva ansökan. I ansökan ska en kommun ange om den har sökt statsbidrag för främjande av sådan lokal överenskommelse som avses i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända. Förordning (2017:110). 4 § Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidraget beviljas. Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Vid fördelning av statsbidrag ska myndigheten fästa särskild vikt vid ansökningar från dels kommuner eller samordningsförbund som inte har någon verksamhet av det aktuella slaget, dels ansökningar som avser verksamhet där unga nyanländas behov särskilt beaktas. Redovisning 5 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till, de resultat som har uppnåtts och de ungas erfarenheter av verksamheten. 6 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredo- visning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp. Myndigheten ska dessutom senast den 1 mars 2019 till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som utbetalade bidrag har använts till, de ungas erfarenheter av verksamheten och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte. Återbetalning och återkrav 7 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för, 3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som anges i 5 §, eller 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. 8 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 7 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning. Överklagande 9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2016:82 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2016. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för a) bidrag som har beslutats före den 1 januari 2019, och b) den redovisning respektive redogörelse som ska lämnas enligt 6 §.